0911 986 121
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk
 • www.donaskaodmagistra.sk

Online rezervácia jedál je aktuálne pozastavená.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely kontaktovania spoločnosti a spracovania objednávky:

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Donáška od magistra Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba), týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Donáška od magistra, 081 61 Prešov,
(ďalej len: „Donáška od magistra“)

Účel spracúvania rezervačného formulára:
Objednávka donášky na základe súhlasu dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.

Zoznam osobných údajov:
e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefón, adresa

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov / do odvolania súhlasu.

Práva dotknutej osoby:
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenos svojich osobných údajov
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15. až 21. Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti Donáška od magistra si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
magister@magisterpresov.sk
+421(0)911 986 121OBJEDNÁVKA

Vaša objednávka je prázdna.

ČAS DONÁŠKY

Po - Pia: 11:00 - 15:00
So: Zatvorené
Ne: Zatvorené
www.epresov.com/
Penzión Atrium
Piváreň u Floriána
Galéria Átrium